Jak a kam na školu?

Přihlášky

A) ŠKOLY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

 • Během října/listopadu odevzdejte výchovnému poradci formulář s údaji potřebnými pro vyhotovení přihlášky. Formuláře mají žáci ve třídě, případně ho mohu zaslat e-mailem.
 • Žák může podat maximálně 2 přihlášky.
 • Škola připraví 2 totožné přihlášky (se stejným pořadím škol na obou). Nenoste si vlastní přihlášky, škola Vám je vystaví (tiskneme údaje ze systému).
 • Ověřte si, zda zvolená škola nepožaduje lékařské vyšetření.
 • Přihlášku/přihlášky odevzdáte nebo odešlete na školu/školy do 30. 11. 2017.

 

B) ŠKOLY BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

 • Do 25. 2. 2018 odevzdejte výchovnému poradci formulář s údaji potřebnými pro vyhotovení přihlášky. Formuláře mají žáci ve třídě, případně ho mohu zaslat e-mailem.
 • Žák může podat maximálně 2 přihlášky do prvního kola přijímacího řízení.
 • Škola připraví 2 totožné přihlášky (se stejným pořadím škol na obou). Nenoste si vlastní přihlášky, škola Vám je vystaví (tiskneme údaje ze systému).
 • Ověřte si, zda škola nepožaduje lékařské vyšetření.
 • Přihlášky odevzdáte (odešlete) na obě zvolené školy do 1. 3. 2018.

 

C) VÍCELETÁ GYMNÁZIA

 • Nahlaste třídnímu učiteli zvolené gymnázium.
 • Škola připraví přihlášku (případně 2 totožné přihlášky).
 • Přihlášku odevzdáte nebo odešlete na zvolenou školu do 1. 3. 2018.

 

Žáci ve škole obdrží tištěný katalog s přehledem škol Ústeckého kraje.

Přehled všech škol ČR (názvy, obory) naleznete na adrese www.atlasskolstvi.cz nebo www.infoabsolvent.cz 
V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami je pro uzpůsobení podmínek přijímacího řízení potřebné dodat i doporučení školského poradenského zařízení. Uchazeč by si měl opatřit doklad, který stanoví, jaké podmínky odpovídající jeho potřebám jsou vhodné při přijímací zkoušce (získaný doklad nebo jeho ověřenou kopii přiloží k přihlášce). Tyto speciální vzdělávací potřeby zjišťuje školské poradenské zařízení. Další podrobností jsou obsaženy v Informaci k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách (čj. 27 388/2016-2), zveřejněné na webové stránce MŠMT.

Mgr. Jana Koukalová

 

Přihlášky-Prijímačky

Pro koho je povinná?

Pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

 

Jak vypadá?

Didaktický test z předmětů český jazyk a literatura a matematika

 

Můžu ji absolvovat 2x?

Ano. Žák může zkoušku konat na každé ze 2 zvolených škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.

 

Termíny:

Je organizována ve dvou termínech (žák si nemůže vybrat, termín určuje stát dle pořadí zvolených škol).
Na 1. termín se žák dostaví na tu školu, kterou má na přihlášce uvedenou na 1. místě.
Na 2. termín se žák dostaví na tu školu, kterou má na přihlášce uvedenou na 2. místě.


 

  1. termín 2. termín
Čtyřleté studium (pro 9. ročníky) 12. 4. 2018 16. 4. 2018
Šestileté a osmileté studium (víceletá gymnázia) 13. 4. 2018 17. 4. 2018

 

Kdo mi pošle pozvánku?

Pozvánky ke školní přijímací zkoušce i k jednotné zkoušce zasílá uchazečům zvolená škola.

 

Co když budu nemocen?

Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

 

Jak je to s výsledkem?

Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.

 

Může mě čekat ještě jiná zkouška?

Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat také vlastní přijímací zkoušku.

 

Více informací například na stránce www.cermat.cz


Mgr. Jana Koukalová

 

Zápisový lístek

 • potvrzuje zájem o školu (např. pokud žák splní přijímací zkoušky na obou školách, vybere si jednu a tam odevzdá zápisový lístek)
 • odevzdejte (odešlete) řediteli vybrané školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (to nemusí přijít poštou, může být zveřejněno na stránkách apod.)
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, kdy ho chce uplatnit na škole, kde byl přijat v rámci odvolacího řízení)

 

 

Mgr. Jana Koukalová