INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 17. května 2021

13.05.2021

Informace k nástupu dětí do školy.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 17. května 2021
končí rotační výuka na I. stupni (nastupují všechny třídy)
 na II. stupeň přijdou tyto třídy: 6.A, 6.B. 7.A, 7.B (TESTOVÁNÍ 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek)
ve třídách 8.A, 8.B, 9.A, 9.B probíhá distanční výuka

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 24. května 2021
končí rotační i výuka na II. stupni (nastupují všechny třídy)

TESTOVÁNÍ 1X TÝDNĚ - PONDĚLÍ

Třídy, které se nevyučují prezenčně, se vzdělávají distančně, tzn. připojují se online do učeben dle původního zaběhnutého rozvrhu.

INFORMACE MŠMT ČR K PROVOZU ŠKOL OD 12. dubna 2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě jednání vlády 6. dubna rozeslalo do datových schránek škol informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání. Spuštěn byl také samostatný web k testování na covid-19 na portálu EDU.CZ.

Manuál a metodické doporučení k návratu žáků do škol:

Manuál a letáky k testování:

 

Další informace a instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete na webu TESTOVANI.EDU.CZ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (ZDE)

 • Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
 • K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které vám budou distribuovány - viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy
 • Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky
 • Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních ZDE

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (ZDE) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

V základních školách

 • dětem v přípravné třídě,
 • žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
 • žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
 • dětem v přípravném stupni základní školy speciální,
 • žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině
 • na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
 • na individuální prezenční výuce
   
 • Ve školních družinách a školních klubech dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.
 • Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně základních škol ve školní družině jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (ZDE). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že

 • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
 • výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy (ZDE). Nad rámec tohoto opatření informujeme, že pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, absolutoria se bude také uplatňovat testování, jako pro případy prezenčního vzdělávání. Specifické organizační a hygienické podmínky konání zkoušek zašle MŠMT s předstihem podle aktuálních epidemiologických opatření.
Opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy (ZDE)

 • Základním školám se ukládá informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o povinnostech vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu

 

ZDROJ: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Zpět