Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Vymezení školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště je zajišťováno výchovným poradcem, školním metodikem prevence a jejich  konzultačním  týmem  složeným  z vybraných  pedagogů  školy  (třídní  učitelé,  případně  další pedagogové zejména učitelé vzdělávacích oblastí Svět práce, Člověk a společnost). Za poskytování služeb školního poradenského pracoviště odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník.  

Pracovníci školského poradenského pracoviště se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky   se   speciálními   vzdělávacími   potřebami,   poskytují   součinnost   školským   poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.  

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a
výukových potíží.

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,  
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,  
 3. prevence školní neúspěšnosti,  
 4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 5. podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 6. podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,  
 7. průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,  
 8. včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,  
 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,  
 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,  
 11. metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,  
 12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,  
 13. spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními při poskytování poradenských služeb.

Program poradenských služeb na škole

Program poradenských služeb ve škole zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností výchovného poradce a metodika primární prevence, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

Výchovný poradce

Mgr. Jana Koukalová, výchovný poradce
e-mail: koukalova.jana@zsedisonova.cz
telefon: 412 371 740

Metodik prevence

Mgr. Karin Slánská, metodik PRIPRE
e-mail: slanska.karin@zsedisonova.cz
telefon: 412 371 740

Standardní činnosti pedagogů, kteří se podílejí na poradenských službách školy

Třídní učitel

 • Motivuje vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá na jejich spravedlivé dodržování  (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy.
 • Zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy s rodiči žáků třídy.
 • Získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí.
 • Spolupracuje s výchovným – kariérovým poradcem při poskytování poradenských služeb týkajících se rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků třídy.
 • Spolupracuje se školním metodikem prevence na depistáži varovných signálů, podílí se na realizaci minimálního preventivního programu, diagnostikuje vztahy ve třídě.
 • Spolupracuje se školním psychologem / speciálním pedagogem při aktivitách zaměřených na prevenci školního neprospěchu žáků třídy (náprava, vedení apod.), při vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě a  podle pokynů ředitele i v dalších oblastech vzdělávací a poradenské práce s žáky třídy.

Učitel(é) vzdělávacích oblastí Člověk a svět práce, Člověk a společenost

 • Motivuje žáky k odpovědnosti za vlastní životní dráhu a k uvědomění si významu vzdělání pro život.
 • Podporuje sebepoznávání a konstruktivní zvažování profesních možností žáků.
 • Vede žáky k uvědomování si dynamiky současných ekonomických a technologických změn ve světě a s nimi souvisejícího významu profesní mobility, rekvalifikací, celoživotního učení.
 • Pomáhá žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích možností, učí je nahlížet na složitost jednotlivých profesí v porovnání s vlastními možnostmi a předpoklady.
 • Seznamuje žáky s možnostmi podpory státu ve sféře zaměstnanosti a v poradenských a zprostředkovatelských službách.