Primární prevence patologických jevů

Na 2. stupni jsou zavedené třídnické hodiny, které probíhají pravidelně. Jejich cílem je zlepšit klima na naší škole a včas řešit již vzniklé problémy mezi žáky.

Škola se zapojila do projektu Nenech to být. Tento projekt využívá anonymní schránku důvěry, zřízenou ve spolupráci s MŠMT ČR, Linkou důvěry a PPP Brno.

Na 1. stupni se o prevenci starají třídní učitelé. Vypráví si o dobrých kamarádských vztazích mezi dětmi, o ohleduplnosti, prevenci šikany a agresi, o zvládání emocí i o nebezpečí internetu. Děti se učí zvládat krizové situace, vytváří si odmítavý postoj k návykovým látkám.

 

 

Zpracovala: Mgr. Karin Slánská, metodik prevence