Přihlášky

A) ŠKOLY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

 • Během října/listopadu odevzdejte výchovnému poradci formulář s údaji potřebnými pro vyhotovení přihlášky. Formuláře mají žáci ve třídě, případně ho mohu zaslat e-mailem.
 • Žák může podat maximálně 2 přihlášky.
 • Škola připraví 2 totožné přihlášky (se stejným pořadím škol na obou). Nenoste si vlastní přihlášky, škola Vám je vystaví (tiskneme údaje ze systému).
 • Ověřte si, zda zvolená škola nepožaduje lékařské vyšetření.
 • Přihlášku/přihlášky odevzdáte nebo odešlete na školu/školy do 30. 11.

 

B) ŠKOLY BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

 • Do 20. 2. odevzdejte výchovnému poradci formulář s údaji potřebnými pro vyhotovení přihlášky. Formuláře mají žáci ve třídě, případně ho mohu zaslat e-mailem.
 • Žák může podat maximálně 2 přihlášky do prvního kola přijímacího řízení.
 • Škola připraví 2 totožné přihlášky (se stejným pořadím škol na obou). Nenoste si vlastní přihlášky, škola Vám je vystaví (tiskneme údaje ze systému).
 • Ověřte si, zda škola nepožaduje lékařské vyšetření.
 • Přihlášky odevzdáte (odešlete) na obě zvolené školy do 1. 3.

 

C) VÍCELETÁ GYMNÁZIA

 • Nahlaste třídnímu učiteli zvolené gymnázium.
 • Žák může podat maximálně 2 přihlášky.
 • Škola připraví přihlášku (případně 2 totožné přihlášky).
 • Přihlášky odevzdáte nebo odešlete na zvolenou školu do 1. 3. 

 

Žáci ve škole obdrží tištěný katalog s přehledem škol Ústeckého kraje.

 

Přehled všech škol ČR (názvy, obory) naleznete na adrese www.atlasskolstvi.cz nebo www.infoabsolvent.cz

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Mezi uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se řadí především uchazeči se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, s poruchami učení nebo chování, chronicky nemocní uchazeči s cílenou medikací ovlivňující jejich schopnosti, uchazeči s poruchami autistického spektra atp.

 

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení. Mezi úpravy podmínek přijímacího řízení patří např. navýšení časového limitu pro konání přijímací zkoušky, využití kompenzačních pomůcek, úpravy učebny a zkušební dokumentace, využití služeb podporující osoby či možnost alternativního zápisu odpovědí. Konkrétní úpravy jsou stanoveny v doporučení ŠPZ. Úprava podmínek přijímacího řízení včetně podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky je plně v kompetenci ředitele příslušné střední školy.

 

Mgr. Jana Koukalová

koukalova.jana@zsedisonova.cz