Přihlášky

A) ŠKOLY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

 • Během října/listopadu odevzdejte výchovnému poradci formulář s údaji potřebnými pro vyhotovení přihlášky. Formuláře mají žáci ve třídě, případně ho mohu zaslat e-mailem.
 • Žák může podat maximálně 2 přihlášky.
 • Škola připraví 2 totožné přihlášky (se stejným pořadím škol na obou). Nenoste si vlastní přihlášky, škola Vám je vystaví (tiskneme údaje ze systému).
 • Ověřte si, zda zvolená škola nepožaduje lékařské vyšetření.
 • Přihlášku/přihlášky odevzdáte nebo odešlete na školu/školy do 30. 11. 2019.

B) ŠKOLY BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

 • Do 9 odevzdejte výchovnému poradci formulář s údaji potřebnými pro vyhotovení přihlášky. Formuláře mají žáci ve třídě, případně ho mohu zaslat e-mailem.
 • Žák může podat maximálně 2 přihlášky do prvního kola přijímacího řízení.
 • Škola připraví 2 totožné přihlášky (se stejným pořadím škol na obou). Nenoste si vlastní přihlášky, škola Vám je vystaví (tiskneme údaje ze systému).
 • Ověřte si, zda škola nepožaduje lékařské vyšetření.
 • Přihlášky odevzdáte (odešlete) na obě zvolené školy do 1. 3. 2020

C) VÍCELETÁ GYMNÁZIA

 • Nahlaste třídnímu učiteli zvolené gymnázium.
 • Škola připraví přihlášku (případně 2 totožné přihlášky).
 • Přihlášku odevzdáte nebo odešlete na zvolenou školu do 1. 3. 2020

Žáci ve škole obdrží tištěný katalog s přehledem škol Ústeckého kraje.

 

Přehled všech škol ČR (názvy, obory) naleznete na adrese www.atlasskolstvi.cz nebo www.infoabsolvent.cz

 

V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami je pro uzpůsobení podmínek přijímacího řízení potřebné dodat i doporučení školského poradenského zařízení. Uchazeč by si měl opatřit doklad, který stanoví, jaké podmínky odpovídající jeho potřebám jsou vhodné při přijímací zkoušce (získaný doklad nebo jeho ověřenou kopii přiloží k přihlášce). Tyto speciální vzdělávací potřeby zjišťuje školské poradenské zařízení. Další podrobností jsou obsaženy v Informaci k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách (čj. 27 388/2016-2), zveřejněné na webové stránce MŠMT.

 

 Mgr. Jana Koukalová