Prezentace školy

NEJ... O naší škole

Rozhodujete se, kam zapsat vaše dítě do první třídy?
Nevíte, kde bude vaše dítě pokračovat
v šesté třídě základní školy?

Možná vám usnadníme rozhodování. Zkuste to u nás na
E D I S O N C E.

 

Filozofie školy

Albert Einstein wrote, “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

Vize a poslání:

 • kvalita, zdraví, přitažlivost, Evropství,
 • inkluzivní škola s individuálním přístupem a hledáním optimálního rozvoje každého žáka,
 • vytvářet pro žáky neanonymní, příjemné prostředí s dobrými mezilidskými vztahy, ale přitom s vysokými nároky na studijní, výchovné a pracovní výsledky,
 • vést vyučování v duchu týmové spolupráce s využitím současných moderních výchovně-vzdělávacích metod,
 • vzdělávat žáky pro jejich uplatnění v současné době 4. průmyslové revoluce (Průmysl 4 – digitalizace, elektronizace, robotizace),
 • podporovat sportovní činnosti a individuální rozvoj každého žáka v této oblasti,
 • umožnit maximálnímu počtu žáků účast na zahraničních projektech a zahraničních výjezdech.

 

V každodenní praxi školy se jedná o:

 • Zavedení celoškolních projektových dnů.
 • Zařazení moderních a alternativních výukových metod a forem (CLIL, Montessori, metoda Hejného, projektová výuka, počítačové výuk. programy, výuka bez učebnic, K-W-L metoda…).
 • Inkluzivní vzdělávání bez překážek.
 • Rozšířenou výuku jazyků formou zájmových útvarů.
 • Jazykové kompetence učitelů.
 • Realizace mezinárodních projektů – evropské mobility žáků i učitelů (2013 – 2015 projekt WASTE, 2016 – 2018 projekt SUSTAINABLE SKILLS 2032)
 • Realizace Výzev MŠMT (č. 56, 57, 22).
 • Kvalifikovanost učitelů a poradenských pracovníků (výchovná poradkyně, metodik primární prevence, koordinátor ŠVP).
 • Aktivity školního klubu (každoročně 18 – 20 zájmových kroužků).
 • Činnost 4 oddělení školní družiny.
 • Zajištění finančních prostředků (granty, dotace, sponzoři, VHČ).
 • Dovybavení tříd a oddělení šk. družiny moderním nábytkem a výpočetní technikou.
 • Dovybavení tělocvičného a pracovního náčiní a nářadí.
 • Postupná renovace interiéru školy.
 • Účast v soutěžích a turnajích znalostního, dovednostního i sportovního charakteru napříč všemi ročníky.

A navíc vaše děti čeká:

 • plně kvalifikovaný pedagogický sbor,
 • plně vybavené dvě tělocvičny, ping-pongové stoly v chodbách budovy,
 • možnost účasti na poznávacích zahraničních zájezdech (Londýn, Paříž, Řím),
 • možnost vystavovat své umělecké výtvory v „galerii“ školy a v různých prostorách města,
 • spolupráce s DDM Varnsdorf, TJ Slovan, MCKV…

Škola, která byla slavnostně otevřena 01.09.1989 a která se v roce 2003 stala samostatnou příspěvkovou organizací, vzdělává v tomto školním roce 2022/2023 celkem 430 žáků v 18 paralelních třídách od 1. do 9. ročníku. Školní družinu navštěvuje 120 žáků, ve školním klubu je přihlášeno 100 žáků. Žáky vzdělává 39 pedagogických a o provoz se stará 8 nepedagogických pracovníků.


Pokud Vás naše nabídka zaujala, rádi Vás přivítáme a zodpovíme jakékoliv dotazy. Budeme se těšit na osobní setkání, popř. volejte.Mgr. Bc. Ladislava Křížová, ředitelka školy
Tel.: +420 412 371 740 / +420 724 170 829, e-mail: info@zsedisonova.cz